Місія. Візія. Цінності.

Місія – підготовка високопрофесійних, інноваційно-орієнтованих, конкурентоздатних медичних сестер та фармацевтів (асистентів фармацевтів); забезпечення розвитку потенціалу та можливостей самореалізації здобувачів освіти і співробітників в процесі їх спільної освітньої, інноваційної та організаційної діяльності;  виховання покоління громадян з активною життєвою позицією здатних дотримуватись медичної етики та деонтології; створення умов для всебічного розвитку особистості, розвитку лідерського потенціалу;  примноження цінностей національної культури, підготовка здобувачів освіти до медичної практики, майбутньої кар’єри в медичній сфері, підтримка їх особистісного розвитку.
 
Візія – сучасний освітній заклад з високою корпоративною культурою, який готує у відповідності до вимог Національної рамки кваліфікацій, висококваліфікованих, конкурентноспроможних медичних (фармацевтичних) фахівців для забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави, здійснення діяльності здоров'я збереження, утвердження культурних і загальнолюдських цінностей.
 
Цінності: особистість - невід’ємною рисою сучасної людини є толерантність, прийняття та повага до чужого вибору, особливостей, думок. Дотримуючись припущення, що інша людина може висловлюватись або проявляти себе як особистість вільно, без остраху бути засудженим.
 
Гуманізм - віра в цінність, свободу і незалежність людини. Наголошується на тому, що всі люди володіють власними моральними цінностями і несуть відповідальність за власні вчинки.
Національна свідомість - враховуючи цілісність, універсалізм, системність, структурну сталість, сприйнятливість до інновацій, геополітичну врівноваженість, етнокультурний плюралізм, релятивізм (здобуття знань шляхом поєднання, порівняння й протиставлення різних позицій, тобто у такий спосіб досягається не одностайність думок, а об'єктивність та неупередженість), консерватизм та енергійність.
 
Професіоналізм - властивість майбутніх медичних працівників до систематичного, ефективного, надійного виконання складної (професійної) діяльності.
Інноваційність - коледж створює умови для розвитку і заохочує створювати, знаходити й упроваджувати інноваційні ідеї та рішення, виконувати завдання нестандартними методами.
Якість - коледж встановлює і дотримується найвищих стандартів в освітній діяльності - викладанні та навчанні. В коледжі працює відділ внутрішнього забезпечення якості освіти, який піклується про дотримання академічної доброчесності. 
 
Цілісність та неупередженість - коледж у своїй діяльності проводить роботи з оцінювання неупереджено та вживає всіх необхідних заходів для ризиків, які можуть вплинути на результати оцінювання.
Партнерство - з метою підвищення якості освітнього процесу коледж орієнтується на партнерську взаємодію, а також всебічну підтримку Запорізького державного медичного університету.
Відповідальність - учасники освітнього процесу мають брати на себе відповідальність за результати своєї діяльності, виконувати взяті на себе зобов’язання.
 
Інтернаціоналізація - коледж приймає різноманітність за різними ознаками (раса, національність, релігія, мова, гендер, культура та традиції, матеріальний добробут, психосоціальні особливості тощо) та створює рівні умови для всіх та кожного, забезпечує інклюзію, поважає свободу кожного, розуміючи її межі, підтримує об’єднання та співпрацю задля допомоги людям та розвитку суспільства.
 
Довіра - атмосфера довіри заохочує вільний обмін ідеями та інформацією в академічному середовищі коледжу, сприяє співпраці та вільному продукуванню нових ідей.
 
Демократія. Демократизм, відкритість, прозорість, децентралізація, інклюзивність, протидія проявам авторитаризму, право на критику та увага до критики – принципи діяльності коледжу.
Цілі: розробка, впровадження та постійне підвищення ефективності внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності коледжу;
розвиток методичної та пошуково-дослідної діяльності, підвищення якості освіти;
створення єдиного інформаційного простору для комфортних умов усіх учасників освітнього процесу, інформатизація освітньої діяльності, удосконалення бібліотечного та інформаційно-ресурсного забезпечення;
формування довгострокових взаємозв’язків з працедавцями та стратегічними партнерами (аптечними мережами та лікарнями);
впровадження ефективної системи національного виховання, розвитку та соціалізації молоді;
формування широкого світогляду здобувачів освіти у відповідності до сучасних тенденцій розвитку інформаційного суспільства та утвердження національних, культурних і загальнолюдських цінностей

69027, м. Запоріжжя, вул. Космічна, 2 В,
Зупинка транспорту - Автовокзал.

Телефон, факс -  061 764 37 82+38 (050) 073 41 21

Карта розташування

Медичний фаховий коледж ЗДМФУ в    

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт Медичного фахового коледжу ЗДМФУ.

Мапа сайту