Система внутрішнього забезпечення якості вищої та фахової передвищої освіти у Медичному фаховому коледжі Запорізького державного медико-фармацевтичного університету

Система управління якістю

 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої та вищої освіти

Про формування soft-skills в усіх учасників освітнього процесу у Медичному фаховому коледжі ЗДМФУ

Моніторинг задоволеності споживачів освітніх послуг (здобувачі освіти МФК ЗДМФУ)

Моніторинг задоволеності випускників наданими освітніми послугами 

У Медичному фаховому коледжі Запорізького державного медико-фармацевтичного університету функціонує система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої та фахової передвищої освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів:
1) визначення та оприлюднення політики, принципів та процедур забезпечення якості вищої та фахової передвищої освіти, що інтегровані до загальної системи управління закладом фахової передвищої освіти, узгоджені з його стратегією і передбачають залучення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін;
2) визначення і послідовне дотримання процедур розроблення освітньо-професійних програм, які забезпечують відповідність їх змісту стандартам вищої та фахової передвищої освіти (професійним стандартам – за наявності), декларованим цілям, урахування позицій заінтересованих сторін, чітке визначення кваліфікацій, що присуджуються та/або присвоюються, які узгоджені з Національною рамкою кваліфікацій;
3) здійснення за участю здобувачів освіти моніторингу та періодичного перегляду освітньо-професійних програм з метою гарантування досягнення встановлених для них цілей та їх відповідності потребам здобувачів вищої та фахової передвищої освіти і суспільства, включаючи опитування здобувачів вищої та фахової передвищої освіти;
4) забезпечення дотримання вимог правової визначеності, оприлюднення та послідовного дотримання нормативних документів закладу освіти, що регулюють усі стадії підготовки здобувачів вищої та фахової передвищої освіти (прийом на навчання, організація освітнього процесу, визнання результатів навчання, переведення, відрахування, атестація тощо);
5) забезпечення релевантної, надійності, прозорості та об’єктивності оцінювання, що здійснюється у рамках освітнього процесу;
6) визначення та послідовне дотримання вимог щодо компетентності педагогічних (науково-педагогічних) працівників, застосовування чесних і прозорих правил прийняття на роботу та безперервного професійного розвитку персоналу;
7) забезпечення необхідного фінансування освітньої та викладацької діяльності, а також адекватних та доступних освітніх ресурсів і підтримки здобувачів вищої та фахової передвищої освіти за кожною освітньо-професійною програмою;
8) забезпечення збирання, аналізу і використання відповідної інформації для ефективного управління освітньо-професійними програмами та іншою діяльністю закладу;
9) забезпечення публічної, зрозумілої, точної, об’єктивної, своєчасної та легкодоступної інформації про діяльність закладу та всі освітньо-професійні програми, умови і процедури присвоєння ступеня вищої та фахової передвищої освіти та кваліфікацій;
10) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладу освіти та здобувачами освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату та інших порушень академічної доброчесності, притягнення порушників до академічної відповідальності; 11) періодичне проходження процедури зовнішнього забезпечення якості вищої та фахової передвищої освіти;
12) залучення здобувачів вищої та фахової передвищої освіти та роботодавців як повноправних партнерів до процедур і заходів забезпечення якості освіти;
13) забезпечення дотримання студентоорієнтованого навчання в освітньому процесі;
14) здійснення інших процедур і заходів, визначених законодавством, установчими документами закладів вищої та фахової передвищої освіти або відповідно до них.
 
 
Особа відповідальна за внутрішнє забезпечення якості освіти -  Тетяна ЧЕТВЕРТАК,
кандидат педагогічних наук, методист, науковий керівник відділу науково-дослідної роботи обдарованих здобувачів освіти Медичного фахового коледжу Запорізького державного медико-фармацевтичного університету, Експерт з акредитації освітніх програм Державної освітньої установи "Навчально-методичний центр з питань якості освіти" 

69027, м. Запоріжжя, вул. Космічна, 2 В,
Зупинка транспорту - Автовокзал.

Телефон, факс -  061 764 37 82+38 (050) 073 41 21

Карта розташування

Медичний фаховий коледж ЗДМФУ в    

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт Медичного фахового коледжу ЗДМФУ.

Мапа сайту