ГРУПИ ВІДДІЛУ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ МЕДИЧНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ЗАПОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

Напрями діяльності: відділ здійснює моніторинг освітньої діяльності, академічної доброчесності та формує аналітичні дані освітньої діяльності для ефективного управління якістю освіти в Медичному фаховому коледжі ЗДМФУ

Завдання: науково-методичне та організаційне забезпечення якості знань здобувачів освіти; реалізація політики внутрішньої системи якості освіти через участь у створенні та запровадженні системи забезпечення якості освітньої діяльності в коледжі; сприяння розвитку культури якості освіти; надання інформації щодо якості освіти; розробка рекомендацій щодо шляхів підвищення якості освіти; врахування потреб та очікувань здобувачів освіти, усіх інших залучених сторін та суспільства.

Функції: здійснення моніторингу та аналізу щодо поточного та підсумкового контролів знань здобувачів освіти коледжу; створення необхідних механізмів та процедур для забезпечення і розвитку системи якості в коледжі; розробка єдиної системи критеріїв, діагностичного інструментарію, показників моніторингу якості освіти в коледжі; створення банку даних моніторингу якості знань студентів та рівня науково-педагогічної роботи викладачів коледжу; вивчення та узагальнення стану якості знань здобувачів освіти; розроблення проектів нормативних документів коледжу та методичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення організації освітнього процесу; вивчення, узагальнення та впровадження кращого вітчизняного та світового досвіду щодо удосконалення навчально-методичної роботи.

Група аналізу якості освіти

Склад групи:

Четвертак Т.Ю. – к.пед.н., методист, керівник відділу

Брагар Н.О. – заступник директора з навчальної роботи

Механізми забезпечення внутрішнього контролю: Освітнє середовище та управлінські аспекти.

Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти

Політика забезпечення якості освіти: відповідність результатів навчання здобувачів освіти державним стандартам освіти; партнерство у навчанні та професійній взаємодії; дотримання академічної доброчесності під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності; інформаційна відкритість діяльності Коледжу; оцінювання результатів навчання здобувачів освіти; реалізація індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти; реалізація академічної свободи педагогічних працівників.

Моніторинг якості знань здобувачів освіти: відстежування рейтингу здобувачів освіти; аналіз системи оцінювання здобувачів освіти.

Положення про організацію, порядок і методику оцінювання навчальних досягнень студента у Медичному фаховому коледжі ЗДМУ

Група моніторингу ОПП

Склад групи:

Четвертак Т.Ю. – к.пед.н., методист, керівник відділу

Брагар Н.О. – заступник директора з навчальної роботи

Каплаушенко Т.М. – к.фарм.н., голова циклової комісії відділення «Фармація»

Руснакова А. С.  - здобувач освіти

Айрапетян В.В. – здобувач освіти

Механізми забезпечення внутрішнього контролю: Моніторинг і періодичний перегляд ОП; моніторинг ОП відповідно до Положення про освітню програму; перегляд та внесення змін до освітніх програм з урахуванням; пропозицій стейкхолдерів; організація моніторингу та періодичного перегляду навчальних планів з метою забезпечення відповідності стандартам вищої освіти.

Положення про розробку освітньої програми

Група анкетування

Склад групи:

Четвертак Т.Ю. – к.пед.н., методист, керівник відділу

Шкопинська Т.Є. – к.с.-г.н., завідувач відділення

Міхненко Т.С.  – здобувач освіти

Методологія анкетування складання анкет; інформування здобувачів освіти; проведення анкетування; аналіз.

Положення про анкетування

Група сприяння академічній доброчесності

Склад групи:

Четвертак Т.Ю. – к.пед.н., методист, керівник відділу

Юрченко В.Ю. -  здобувач освіти

Група інформаційно-методичного супроводу атестації випускників

Склад групи:

Четвертак Т.Ю. - к.пед.н., методист

Поправко М.І. голова циклової комісії відділення "Сестринська справа"
Таранова Т.В. викладач 
Канюка Є.І. - здобувач освіти
Поплевін Д.С. - здобувач освіти 

створення системи ефективного й достовірного контролю, що базується на реалізації можливостей матеріально-технічного забезпечення відділення "Фармація" та відділення "Сестринська справа" (навчальної аптеки, тренінгового центру, які оснащені професійними муляжами), програмного забезпечення, засобів і методів контролю; консультаційна підтримка викладацького складу МФК ЗДМФУ, студентів-випускників, членів атестаційних комісій з питань атестації; підготовка пакету документів для атестації випускників 226 Фармація, промислова фармація та 223 Медсестринство - галузі знань 22 Охорона здоров'я -  розробка та забезпечення виконання графіку атестації випускників; організаційно-технічний та інформаційно-методичний супровід процедури атестації випускників; експертиза атестаційних робіт випускників; узагальнення досвіду освітніх та методичних матеріалів з питань атестації випускників; залучення стейкхолдерів та провідних фахівців практичної фармації та медицини.   

Керуємось як структурний підрозділ
Положенням про центр атестації випускників ЗДМФУ

Група реагування з питань безпеки освітнього середовища

Склад групи:

Демченко В.П.- експерт з фізичної безпеки учасників освітнього процесу,

Поправко М.І. - експерт з соціально-психологічної безпеки учасників освітнього процесу,

Шкопинська Т.Є. - експерт з морально-психологічної безпеки учасників освітнього процесу,

Четвертак Т.Ю. - експерт з морально-етичної безпеки учасників освітнього процесу,

Ковальова В.М. - експерт з інформаційної безпеки учасників освітнього процесу

Лисенко К.В. - здобувач освіти

Кузьменко Є.В. - здобувач освіти

 

Кодекс безпечного освітнього середовища коледжу

69027, м. Запоріжжя, вул. Космічна, 2 В,
Зупинка транспорту - Автовокзал.

Телефон, факс - (061) 764-37-82, +38(050)852-73-38 

Карта розташування

Медичний фаховий коледж ЗДМФУ в    

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт Медичного фахового коледжу ЗДМФУ.

Мапа сайту